dissabte, 5 de desembre de 2009

6D, día de la constitució

Article 9.
1. Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.
Des de Catarroja Descoberta volem fer parar els oïts als nostres governants

2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Des de Catarroja Descoberta exigim que els plenaris municipals siguen per la vesprada amb l’única finalitat que els ciutadans i ciutadanes de Catarroja puguem acudir a saber com funciona el nostre poble.

Article 14.
Els espanyols són iguals davant de la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Des de Catarroja Descoberta denunciem que el PP insulte públicament, tant als diaris de tirada local com els de tirada autonómica (p.e. Las Provincias), als ciutadans que acudixen als plenaris amb el desqualificatiu de “revientaplenos traidos por la oposición”, ó "Terroristas" quan en cap moment ha hagut un altercat provocat per estos ciutadans.

Article 16.
1. Es garantix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense mes limitació, en les seues manifestacions, que la necessària per al manteniment de l'orde públic protegit per la llei.
2. Ningú podrà ser obligat a declarar sobre la seua ideologia, religió o creences.
Des de Catarroja Descoberta denunciem el maltractament psicológic que senten que han patit de vegades els catarrogins i catarrogines per part de l’alcalde.

Article 18.
3. Es garantix el secret de les comunicacions i, en especial, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte resolució judicial.
Catarroja Descoberta no aprova que davant de la presentació de més de 2000 signatures a favor de l’escola pública, l’equip de govern del PP de Catarroja es dedicara a enviar cartes a totes les persones signants del manifest aprofitant nº de DNI i nom que apareixia als fulls per a localitzar-los i ubicar-los al poble.

Article 20.
1. Es reconeixen i protegixen els drets:
a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions per mitjà de la paraula, l'escrit o qualsevol altre mig de reproducció.
Des de Catarroja Descoberta informem al tots els descoberts que no tenim por de difondre lliurement les nostres idees i opinions.


b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica.
Des de Catarroja Descoberta volem denunciar l’estat en què es troba la casa museu d’Alfonso (entre d'altres) a Catarroja.d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'estes llibertats.
Des de Catarroja Descoberta no ens creguem que rebam informació veraç per part dels mitjans de comunicació escrits que més ens bombardejen les bústies a Catarroja com Crónica Local, Tu Periódico Local, El Periódico de Catarroja… pagats amb els nostres propis diners, així com Canal 9, pagat també amb els notres impostos.

2. L'exercici d'estos drets no pot restringir-se per mig de cap tipus de censura prèvia.
Des de Catarroja Descoberta enviem una salutació a Canal 9.


3. La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l'Estat o de qualsevol ens públic i garantirà l'accés a dits mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya.
Des de Catarroja Descoberta tornem a enviar altra salutació a Canal 9 i a més un recadet.

Article 45.
1. Tots tenen el dret a disfrutar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure conservar-ho.
Des de Catarroja Descoberta lluitarem sempre per l'eliminació dels barracons escolars i que els nostres xiquets i xiquetes puguen passar la seva infantesa a un col·legi amb instal·lacions decents. Col·legis nº 5 i nº 6 copletament en barracons.


Des de Catarroja Descoberta felicitem el 31 aniversari de la Nostra Constitució.